ReadyPlanet.com
CPA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้รับตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชีดีๆ

CPA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้รับตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ดีควรจะผ่านการสอบ CPA

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงการเงิน บัญชี หรือประกอบกิจการภาคธุรกิจ นั้นผู้ประกอบธุรกิจ กับผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นย่อมเป็นของคู่กัน ต้องทำงานร่วมกันตลอด ในบางครั้งอาจจะเห็นผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัทชั้นนำมากมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องสอบ CPA ก่อนถึงจะเซ็นอนุมัติการตรวจสอบงบการเงินได้เราจึง ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า CPA คืออะไร ย่อมาจาก Certified Public Accountant มีชื่อภาษาไทยว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบบัญชี สามารถลงนามรับรองในงบการเงินได้  โดยคนทั่วไปอาจจะเรียกว่า “ออดิท” “ออดิทเตอร์”

ออดิทเตอร์ คือ ใคร

ออดิทเตอร์ คือ ผู้ตรวจสอบ ซึ่งในทางบัญชีหมายถึงผู้ตรวจสอบบัญชี แบ่งเป็น Internal Audit และ External Audit ในส่วนของ Internal Audit จะเป็นคนในบริษัทนั้น ๆ ทำหน้าที่ดูว่า ระบบบัญชีในองค์กรที่วางไว้นั้น ได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ มีความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างสะดวกสบาย ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด

ส่วน External Audit เป็นคนนอก ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท เพื่อให้มาตรวจสอบงบการเงิน เป็นหลัก ซึ่งออดิทประเภทนี้มักจะ วนเวียนมาที่บริษัท สามเดือนครั้ง หกเดือนครั้ง หรือปีละครั้งบ้างก็แล้วแต่ ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย

จะทำอย่างไรให้ได้เป็น ออดิทเตอร์

แน่นอนว่าการจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้นั้นต้องเรียนจบ ปริญญาตรีด้านการบัญชีเป็นอย่างน้อย ซึ่งต้องมีความรู้เรื่องงบการเงิน ภาษี และความรู้ด้านธุรกิจเพื่อมาใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งเพียงแค่นี้ยังไม่พอ ผู้ตรวจสอบที่ยังสอบไม่ผ่าน CPA นั้นยังไม่สามารถเซ็นอนุมัตการตรวจสอบงบการเงินได้ ต้องทำการสอบ CPA ให้ผ่านให้ได้เสียก่อน

จะทำยังไงให้ได้รับการอนุมัติ CPA 

CPA นั้นมีการสอบทั่วโลก และ มีข้อกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งโอกาสในการได้ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ในประเทศไทยนั้นมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ มีข้อกำหนดไว้ว่า ต้องจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านบัญชีตามหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์กำหนด ผ่านการทดสอบ และ มีประสบการณ์ในการทำงานสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3ปี และ ไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง  ซึ่งวิชาที่จะต้องทดสอบประกอบไปด้วย 3 วิชาคือ บัญชี, กฎหมาย และการตรวจสอบบัญชี โดยแต่ละวิชาจะจำแนกย่อยออกเป็น 1 และ 2 ดังนั้นเท่ากับว่าจะต้องผ่านการทดสอบทั้งหมด 6 วิชา ได้แก่

– วิชาการบัญชี 1

– วิชาการบัญชี 2

– วิชาการสอบบัญชี 1

– วิชาการสอบบัญชี 2 

– วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

– วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

หากผ่านการทดสอบ CPAแล้วนั้น จึงจะสมารถเซ็นงบการเงินได้เองเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ผู้เซ็นอนุมัตงบการเงินก็ยังต้อง ต่องานการตรวจสอบบัญชีนั้นเช่นเดิม

ความสำคัญ และ งานหลักของผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ผ่าน CPA

หนึ่งในงานหลักที่ CPA ต้องทำคือการตรวจสอบบัญชีการเงินของลูกค้าที่มาว่าจ้างได้อย่างแม่นยำ และออกความคิดเห็นของงบประมาณต่างๆ โดยทั่วไปผู้ตรวจสอบบัญชีจะถูกจัดเป็นบุคคลที่สาม ไม่ได้ทำงานในองค์กรของลูกค้า มีความเป็นกลาง ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และประเมินผลงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าผ่านเกณฑ์ต่างๆ หรือ ไม่ ถ้าเห็นว่างบประมาณของบริษัทลูกค้าผ่านก็เซ็นรับรอง แต่ถ้าไม่ผ่านก็ส่งเอกสารไปเพื่อให้ลูกค้านำกลับไปปรับปรุงแก้ไข เป็นอันเสร็จ

สิ่งที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องทำนอกเหนือจากจากหลัก

1.วางแผนการตรวจสอบบัญชี ว่าลูกค้ามีข้อมูลอะไรที่สำคัญบ้าง มีจุดตรงไหนน่าสนใจที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องลงรายละเอียดเป็นพิเศษ และ จะทำการตรวจสอบอย่างไรบ้าง

2.ผู้ตรวจสอบบัญชีควรทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าก่อนว่าคืออะไร มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างไร ศึกษาถึงรายละเอียดงานเบื้องต้นให้ชัดเจน

3.ศึกษาขั้นตอนการทำงานของลูกค้า เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน เพราะแต่ละองค์กรที่จะเข้าไปตรวจสอบนั้นมีความหลากหลายในการบริหารงาน ยิ่งหากองค์กรของลูกค้าทำงานเป็นระบบมีความน่าเชื่อถือ ก็ช่วยให้การตรวจสอบทำได้ง่ายขึ้น 

จะเห็นได้ว่ากว่าผู้ตรวจสอบบัญชีจะสามารถสอบให้ผ่าน CPA นั้นต้องใช้เวลาที่ยาวนานและความขยันอดทนในการสอบเป็นอย่างมาก จึงจะสามารถผ่านการทดสอบนี้และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างเต็มตัว เพราะโดยปกติแล้วหากเพิ่งจบการศึกษา ปริญญาตรีด้านการบัญชีมาใหม่และยังไม่ผ่านการทดสอบ CPAนั้น โดยทั่วไปเค้าจะเรียกกันเพียงว่า ผู้ฝึกหัดการตรวจบัญชี เพียงเท่านั้น และหากธุรกิจใดต้องการตรวจสอบงบการเงินที่มีความถูกต้อง แม่นยำ นั้นอาจจะต้องใช้สำนักงานบัญชีที่มีผู้ได้รับการอนุมัติ CPA อนุมัติงบการเงินนั้นเองเราจึงแนะนำ สำนักงานบัญชี CL Account เป็นสำนักงานบัญชีที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ผ่าน CPA มีความรู้ความเชียวชาญ ด้านบัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี และ รับจดทะเบียนบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของงาน รวมไปถึงความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ และความรวดเร็วในการทำงานเป็นสำคัญ ด้วยทีมนักบัญชี นักตรวจสอบบัญชีมืออาชีพ รวมไปถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและทนายความที่มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถบริการลูกค้าได้อย่างแน่นอน

บริษัท ซี.แอล. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

268,270,272 ซอยรามคำแหง 54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 
02-732-7920-2  แฟ็กซ์: 02-377-4681
มือถือ:  
097-120-5805
Email: 
admin@claccount.com

 

 
บทความ

5 ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการบัญชี
การใช้เครื่องบันทึกการเก็บควบคุมการรับเงิน
วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย ที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย
ปิดงบบัญชี สำคัญต่อบริษัทหรือองค์กรของคุณอย่างไรให้สำนักงานบัญชีช่วย
ความแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน VS บัญชีภาษีอากร ของสำนักงานบัญชี
วางระบบบัญชี online มีส่วนสำคัญต่อธุรกิจและการดำเนินงานให้มีความราบรื่น
ขอบเขตงานการรับตรวจสอบบัญชีที่องค์กรควรได้รับมีอะไรบ้าง
วางระบบบัญชี onlineแตกต่างกับบัญชีทั่วไปอย่างไร
ทำไม SMEs ถึงต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบบัญชี online
วางระบบบัญชี online ดีอย่างไร?
เช็คลิสตรวจสอบคุณภาพของบริษัทรับทำบัญชี
ความแตกต่างของการจดทะเบียนบริษัทเองกับจ้างบริษัท
รู้หรือเปล่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องยื่นภาษีง่ายๆด้วยบริษัทรับทำบัญชี
รู้จักกับการตรวจสอบบัญชี มีกี่ประเภท? แตกต่างกันอย่างไร?
ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัทหากมีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วย
มีโปรแกรมบัญชีแล้วต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่?
เปิดบริษัท แต่ไม่มีความรู้บัญชีและภาษีทำอย่างไรดี ?
ลดความซับซ้อนด้านบัญชีด้วยทีมงานสำนักงานบัญชีมืออาชีพ
ทำไมต้องเลือกใช้บริการบริษัทรับตรวจสอบบัญชีจาก CL Account
ทำความรู้จักโปรแกรมบัญชี express-peak-flow account
ทำไมจึงควรใช้บริการจดทะเบียนบริษัท
ลดความยุ่งยากด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท
4 ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
6 สิ่งต้องคำนึงในการเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีให้ได้มาตรฐาน
6 บทเรียนพ่อรวยสอนลูก article
ทำไมธุรกิจขนาดเล็กจึงควรจ้างบริษัทรับทำบัญชี?
ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท
บริษัทรับทำบัญชีมีกี่แบบ และทำอะไรบ้าง
ประโยชน์ของการจ้างบริษัทรับทำบัญชี ที่คนทำธุรกิจต้องรู้! article