ReadyPlanet.com
dot
ENGLISH VERSIONS
dot
bulletTHAI BUSINESS REGISTRATION
bulletTHAI ACCOUNTING ACT
bulletBASIC OF THAI TAXES
bulletOUR SERVICES
bulletCONTACT US
bulletMAP
dot
บริการของเรา
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletภาษีอากร
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletโปรแกรมบัญชี
bulletอบรมบัญชี
bulletจดทะเบียนธุรกิจ
dot
บัญชี
dot
bulletผู้ทำบัญชี (e-accountant)
bulletค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
dot
สอบบัญชี
dot
bulletค้นแจ้งชื่อสอบบัญชี CPA
dot
ภาษีอากร
dot
bulletค้นชื่อผู้ประกอบการ vat
bulletยื่นภาษี online
bulletประมวลรัษฎากร online
bulletปฏิทินภาษี
bulletภาษีออกใหม่
bulletแบบฟอร์ม
dot
ประกันสังคม
dot
bulletค้นข้อมูลผู้ประกันตน
bulletค้นข้อมูลสถานประกอบการ
dot
กฎหมาย
dot
bulletประมวลกฎหมาย online
bulletแบบฟอร์มสัญญา
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
bulletคมชัดลึก
bulletเดลินิวส์
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
dot
อื่น ๆ
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletรหัสไปรษณีย์
bulletค้นเบอร์โทรศัพท์
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletค้นของส่งไปรษณีย์
bulletค้นสัมมนาธุรกิจ
dot
เว็บธรรมมะ
dot
bulletพลังจิต
bulletหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletวัดท่าขนุน
bulletกระโถนข้างธรรมมาสน์
bulletหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ระบบบัญชีแยกประเภท article

ระบบบัญชีแยกประเภท

ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ

1.

จัดเตรียมผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้ และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริษัทได้

 

2.

สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภท อาทิเช่น

     - ในงบเปรียบเทียบสามารถนำข้อมูลมาแสดงเปรียบเทียบได้สูงสุด 18 คอลัมน์
     - ข้อมูลที่นำมาแสดงสามารถสร้างสูตรเพื่อคำนวณ หรือดึงมาจากฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดให้
     - ในแต่ละคอลัมน์สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลเฉพาะแผนกตามที่ต้องการ
     - สามารถแสดงข้อมูลในรูปอัตรา % โดยใช้ยอดรวมของข้อมูลเป็นฐานการคำนวณ
     - ในงบเดียวกัน ในแต่ละบรรทัด หรือแต่ละบัญชี สามารถดึงข้อมูลจากคนละฟิลด์มาแสดงได้
     - สามารถกำหนดข้อความ(Wording)ที่จะแสดงในรายละเอียดหน้างบได้ตามต้องการ

3.

มีระบบควบคุมเงินสดย่อย หรือเงินทดลองจ่าย สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้ตลอดเวลา

 

4.

รายงานสมุดเงินสดย่อย สามารถกำหนดชื่อค่าใช้จ่ายที่แสดงในหัวรายงานของแต่ละคอลัมน์ได้เอง 4 ชื่อ

 

5.

สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบเบิกเงินสดย่อยและใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย ได้ตามความต้องการ

 

6.

สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีหลายใบ ในใบสำคัญจ่าย(Voucher)ใบเดียวกัน

 

7.

สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบสำคัญ (Voucher) ได้ตามความต้องการ

 

8.

สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบภงด.3 และภงด.53 ตรงตามแบบกรมสรรพากร

 

9.

สามารถลำดับ (Running) เลขที่ใบสำคัญในสมุดรายวันได้ 5 แบบ ได้แก่ 0=ป้อนเลขที่เอง, 1=YMMDDxx, 2=YMMxxxx, 3=YYMMxxxx, 4=YYMMDDxx (Y=ปี, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, x=Running Number)

 

10.

สามารถกำหนดผังบัญชีให้แยกตามแผนกได้ไม่จำกัด (Cost Center)

 

11.

มีระบบล็อคงวดบัญชี ทำให้ป้องกันการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในงวดที่ปิดบัญชีไปแล้ว

 

12.

สามารถกำหนดวันเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตามวันเดือนที่แจ้งกับสรรพากร

 

13.

สามารถป้อนข้อมูลของปีถัดไปได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องรอการปิดบัญชีสิ้นปี ทำให้การทำงานต่อเนื่องไม่ล่าช้าและเมื่อทำการปิดสิ้นปี โปรแกรมก็จะนำข้อมูลเข้าไปในงวดที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ

 

14.

สามารถเก็บข้อมูลรายวันได้สูงสุด 24 งวด และงวดที่ 24 ไม่จำกัดเวลา ขึ้นอยู่กับผู้ใช้กำหนด

 

15.

สามารถดึงบัญชีต้นแบบ (Template) มาลงรายการรายวัน ทำให้รวดเร็ว และช่วยบุคคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชีน้อย สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง

 

16.

สามารถกำหนดยอดประมาณการ (Budget) ของแต่ละบัญชี ได้ 12 เดือน เพื่อแสดงในงบประมาณการ

 

17.

สามารถบันทึกรายการด้านเดบิทและเครดิตได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ (Compound Entry)

 

18.

โปรแกรมจะทำการตรวจสอบยอดเดบิทและเครดิตให้สมดุลย์ ก่อนบันทึก

 

19.

สามารถเลือกวิธีบันทึกบัญชีสินค้าได้ทั้งแบบ Periodic และ Perpetual

 

20.

สามารถกำหนดสมุดรายวันได้ไม่จำกัดจำนวน

 

21.

สามารถปรับเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ตลอดเวลา

 

22.

สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่บัญชีหรือชื่อบัญชี และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้

 

23.

ในใบสำคัญ(Voucher)แต่ละใบ สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมได้ 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร

 

24.

สามารถบันทึกเอกสารอ้างอิงที่ทำการปรับปรุงตามหลักบัญชีตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 63

 

25.

เมื่อมีการลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขาย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีซื้อหรือภาษีขายให้ทันที

 

26.

เมื่อมีการลงบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ทันที

 

27.

เมื่อมีการลงบัญชีเช็ครับหรือเช็คจ่ายล่วงหน้า โปรแกรมจะนำไปบันทึกในทะเบียนเช็ค ให้ทันที

 

28.

สามารถพิมพ์งบทดลองได้ทั้งแบบเต็ม (แสดงยอดยกมา,ยอดเคลื่อนไหว,ยอดคงเหลือ), แบบย่อ (แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว), แบบแยก 3 เดือน, แบบแยก 12 เดือน และแบบเต็ม/ย่อแยกตามแผนก

 


 
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ระบบสินทรัพย์ถาวร article
ระบบควบคุมสินค้าคงเหลือ article
ระบบจองสินค้าและการจัดจำหน่าย article
ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ article
ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า article
ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ article
ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร article
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย article
ระบบวิเคราะห์การขาย article
ระบบวิเคราะห์การซื้อ article
ระบบรักษาความปลอดภัย article