ReadyPlanet.com
จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ

 

ได้รับมาตรฐาน ISO (9001:2008) : จากสถาบันรับรอง UKAS 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ : จากกรมพัฒนาธุรกิจฯ และหน่วยงาน ISO

สำนักงานบัญชีตัวแทน (TAX AGENT) : จากกรมสรรพากร

 

บริการจดทะเบียนบริษัท

สำนักงานบัญชี CL Account บริษัทรับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัท  โดยทีมงาน นักบัญชีมืออาชีพจากสำนักงานบัญชีคุณภาพ

เรามีทีมงานมืออาชีพด้านรับตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี onlineบริษัทรับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (TA) ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชี โดยสามารถให้ข้อสังเกตุจากปัญหาที่พบจากการตรวจสอบบัญชี และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ท่านปรับปรุงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

 

 

 บริการด้านจดทะเบียนบริษัท / กฎหมาย

ความจำเป็นและประโยชน์ที่ได้รับ

 

 • สามารถจดทะเบียนบริษัทอย่างมืออาชีพ  ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเวลา
 • ป้องกันข้อผิดพลาดในข้อตกลงทางธุรกิจ  ด้วยการร่างสัญญาอย่างรัดกุม และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
 • สามารถปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทจากคดีความ  ได้อย่างถูกต้อง

 

ขอบเขตงานบริการ

 

 • จดทะเบียนบริษัท
          -  จดทะเบียนตั้งบริษัท  และห้างหุ้นส่วนจำกัด
          -  จดทะเบียนเลิกบริษัท  และห้างหุ้นส่วนจำกัด
          -  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จัดทำสัญญาต่าง ๆ
 • ว่าความคดีแพ่ง
 • ว่าความคดีอาญา

 

หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ

 

 • มีการคิดค่าบริการในราคาสมเหตุผล  ในราคาสบาย ๆ

 

                   

 

 แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท

แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ บอจ. 2 หนังสือบริคณห์สนธิ
แบบ บอจ. 3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
แบบ บอจ. 4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
แบบ บอจ. 5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่
แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท/รายงานการประชุมตั้งบริษัท/ข้อบังคับ
  (ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น
แบบ ลช. 1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 3 รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
แบบ ลช. 6 รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
  หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

 

 

บริการของสำนักงานบัญชี