ReadyPlanet.com
dot
ENGLISH VERSIONS
dot
bulletTHAI BUSINESS REGISTRATION
bulletTHAI ACCOUNTING ACT
bulletBASIC OF THAI TAXES
bulletOUR SERVICES
bulletCONTACT US
bulletMAP
dot
บริการของเรา
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletภาษีอากร
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletโปรแกรมบัญชี
bulletอบรมบัญชี
bulletจดทะเบียนธุรกิจ
dot
บัญชี
dot
bulletผู้ทำบัญชี (e-accountant)
bulletค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
dot
สอบบัญชี
dot
bulletค้นแจ้งชื่อสอบบัญชี CPA
dot
ภาษีอากร
dot
bulletค้นชื่อผู้ประกอบการ vat
bulletยื่นภาษี online
bulletประมวลรัษฎากร online
bulletปฏิทินภาษี
bulletภาษีออกใหม่
bulletแบบฟอร์ม
dot
ประกันสังคม
dot
bulletค้นข้อมูลผู้ประกันตน
bulletค้นข้อมูลสถานประกอบการ
dot
กฎหมาย
dot
bulletประมวลกฎหมาย online
bulletแบบฟอร์มสัญญา
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
bulletคมชัดลึก
bulletเดลินิวส์
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
dot
อื่น ๆ
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletรหัสไปรษณีย์
bulletค้นเบอร์โทรศัพท์
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletค้นของส่งไปรษณีย์
bulletค้นสัมมนาธุรกิจ
dot
เว็บธรรมมะ
dot
bulletพลังจิต
bulletหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletวัดท่าขนุน
bulletกระโถนข้างธรรมมาสน์
bulletหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี article

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี

 

 

1.         เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

การทำบัญชี จะทำให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และ ความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำบัญชีนั้น  จะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน รายรับ และ รายจ่าย ที่เป็นของกิจการนั้น  โดยไม่นำส่วนที่เป็นของส่วนตัว(ส่วนของเจ้าของ)  เข้ามาบันทึกด้วย เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้น จะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบดุล และ งบกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ คือ

งบกำไรขาดทุน       จะสะท้อนภาพผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ว่า กิจการมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าไร  มีผลกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ยังช่วยในการประเมินถึงความสามารถในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของรายได้

งบดุล                     จะสะท้อนภาพฐานะทางการเงินของกิจการ ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ ว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน สินทรัพย์ที่มีอยู่จะบ่งบอกศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดงถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงในขณะนั้น

งบกระแสเงินสด    จะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ 

-           กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

-           กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

-           กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

โดยตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงิน จะสามารถนำมาวิเคราะห์เป็นอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อวัดผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ  เช่น การวัดสภาพคล่องของธุรกิจ การวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ การวัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ และ ความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

ตัวอย่าง อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

การวัด

วัดจาก

วิธีการคำนวณ

ความหมายแสดงถึง

สภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากพอที่จะชำระหนี้ได้เพียงใด

ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้(เท่า)

ยอดขายเชื่อสุทธิ

ลูกหนี้เฉลี่ย

ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพียงใด

อัตราหมุนเวียนของสินค้า(เท่า)

ต้นทุนขายสินค้า

สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

ความสามารถในการบริหารงานขาย ว่าสินค้าขายได้เร็วเพียงใด

ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (%)

กำไรสุทธิ *100 

สินทรัพย์ทั้งหมด

ระดับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

กำไรสุทธิ *100

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ระดับผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ(ผู้ถือหุ้น)

ความสามารถในการชำระหนี้

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)

กำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้

 

2.  เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ

ข้อมูลบัญชีจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ โดยประเมินจากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของรายงานวิเคราะห์ต่างๆ อันเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารงานสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีทิศทาง และ ความเชื่อมั่นสูง สามารถนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ทำให้สามารถพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 

3.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไร และ ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท 

เนื่องจากในการทำบัญชีอย่างถูกต้อง จะทำให้กิจการทราบจำนวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และสามารถคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจกำหนดราคาสินค้า หรือ บริการของธุรกิจ ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้กำหนดไว้ และสามารถนำไปวิเคราะห์ ปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก รวมถึงช่วยในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ นอกจากนี้การบันทึกบัญชีจะทำให้สามารถตรวจสอบหาหลักฐานในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง จึงช่วยลดปัญหาในการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนได้

 

4.           เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน

ในการจัดทำบัญชีจะทำให้เราได้รายงานทางเงินที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางธุรกิจต่าง ๆ อันเป็นหลักฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน เช่น เมื่อเราต้องการเงินทุนเพิ่มก็สามารถนำรายงานทางการเงินนั้นไปเป็นข้อมูลประกอบในการขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือ เจ้าหนี้เงินกู้ โดยธนาคาร หรือ เจ้าหนี้เงินกู้ จะใช้รายงานทางการเงินของกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จากความน่าเชื่อถือ และ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอกู้ยืม รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ผู้ให้กู้จะได้รับ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะทำให้กิจการจะได้รับวงเงินกู้ที่ต้องการ และ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม

 

5.           เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ เป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการ

การมีระบบบัญชีที่ดี จะทำให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่ช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงที่มาที่ไปซึ่งจะทำให้โอกาสที่จะเกิดการทุจริตสามารถทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น หาจุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการ ได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 

6.           เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง จะทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และ เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ความรู้ผู้ประกอบการรายใหม่

นิติบุคคลใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหม่ บริษัทจำกัดใหม่ article